תנאי שימוש

כללי
1 .תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה
שייעשה על ידי המשתמש )להלן: "המשתמש"( באתר של רותם קדוש אימון רגשי
אינטגרטיבי לילדים ולנוער בכתובת il.co.k-rotem://https( להלן: "האתר"( ועל כל
פעולה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות האתר לרבות באמצעות הטלפון, ומהווים
הסכם מחייב בין המשתמש לבין הגב' רותם קדוש ת.ז 031435134 ו/או כל יישות
משפטית המאוגדת על פי דין מטעמה )להלן: "מפעילת האתר"(.
2 .כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב כל
ספק )ככל שיהיה( כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראו תקנון זה כהסכם
לטובת צד שלישי כלשהו.
3 .גלישה באתר וביצוע פעולה באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי הוראות
התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
ולסיים את השהות בו )מודגש בזאת כי עצם השהייה באתר וצריכת התכנים בו, מהווה
לכשעצמה, הסכמה מכללא להוראות התקנון(.
4 .השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט
בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או פעולות ו/או מידע שנעשו
ו/או יוצרו על ידי ו/או לשם שימושם של צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי אין להפר את
זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת
של צד שלישי כלשהו. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה בארץ ובחו"ל, ומבלי
למעט מהוראות אחרות, הינן על כל המשתמשים ו/או השוהים באתר לרבות הספקים
המציעים את מוצריהם למכירה באמצעות האתר.
5 .כשרות משפטית – באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה, שלא הוכרז פסול דין ו/או
מונה לו אפוטרופוס, והמחזיק באמצעי תשלום תקף וכדין. אין אפשרות לביצוע הזמנות
ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר שיהיה מקובל על ידי מפעילת
האתר. מפעילת האתר תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש
בטכנולוגיות לאימות הכשרות המשפטית בהתאם.
6 .עמודי מכירה – מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים
שונים )להלן: המוצרים"(, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. עבור כל
מוצר המפורסם באתר, מוצג "עמוד מוצר" הכולל את השם המסחרי, פרטים על המוצר
המוצע, מחיר המוצר, מפרט המוצר, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים )להלן:
"עמוד המוצר"(. מודגש בזאת כי עשויים להיות עמודים משולבים למוצרים שונים. חל
איסור לעשות שימוש בפרטי המוצרים ו/או בזכויות הקניין הרוחני של המוצרים, לרבות
שימוש בlinks Deep ואו linking inline ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממפעילת
האתר.
7 .שינויים בתקנון – תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה
הבלעדי. באחריות המשתמש לבדוק, טרם שימוש באתר ו/או ביצוע רכישה באתר, את
הוראות התקנון המעודכנות.
8 .מדיניות פרטיות – השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק
בלתי נפרד מתקנון זה. מובהר כי בעת הרישום לאתר וכן בעת ביצוע פעולה באתר הנך
רשאי להסכים לקבל הודעות שונות, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת
מפעילת האתר ו/או מי מטעמה וכי המידע שתמסור ישמש את מפעילת האתר ו/או מי
מטעמה לשם ביצוע פעולות שיווק ו/או פרסום בהתאם.
9 .שירות לקוחות- לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות ללשונית צור קשר
באתר בהתאם.
תקנון אתר רותם קדוש אימון רגשי אינטגרטיבי
עמוד 2 מתוך 9
הזמנת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר
11 .מפעילת האתר ו/או הספקים )לפי העניין( ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר
לכתובת בתחומי מדינת ישראל ואו לנקודת איסוף מוסכמת מראש )ככל שהדבר ניתן
כאפשרות( כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים
בעמוד המוצר של המוצרים או השירותים. הזמנות אשר יבוצעו מעבר לתחומי מדינת
ישראל ו/או בשטחים אשר בהם הסמכות נתונה למושל הצבאי ו/או לגורם אחר כלשהו
)להלן: "אספקה חוץ טריטוריאלית"(, יסופקו רק לאחר קבלת אישור ממפעילת האתר
לאחר ביצוע ההזמנה )דהיינו ההזמנה תהיה בסטטוס מושהה, עד למתן האישור האמור(.
12 .ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל בלבד.
אין אפשרות לשלם בכרטיסים שהונפקו בחו"ל או באמצעות כרטיסים אחרים שאינם
מוגדרים ככרטיסי אשראי לפי חוק שירותי תשלום, התשע"ט – 2019 וזאת אלא אם כן
צוין אחרת במפורש ובכתב.
13 .מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של
המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש
ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת
הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר )א( אישור חברת
האשראי של המשתמש; )ב( קבלת אישור מפעילת האתר לגבי המצאות המוצר במלאי;
)ג( אישור מפעילת האתר; )ד( אישור מפעילת האתר במקרה של אספקה חוץ
טריטוריאלית )להלן יכונו יחד: "המועד הקובע"(, וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות
לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות
המשתמש יהיו באחריותו בלבד.
14 .עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצויין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה
עצמה אלא אם כן צויין במפורש אחרת.
15 .אספקת המוצרים לבית המשתמש באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה
בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל )בהתאמה(, כפוף לאזורי החלוקה
שלהם, ובכפוף לאמור בסעיף 11 לעיל.
16 .אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי
שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר ו/או מי
מטעמה, יהיו רשאים לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם
עימו מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד
לסניף הדואר / מרכז מסירה הקרוב למקום המגורים של המשתמש.
17 .תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה
חריגה ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית המשתמש ו/או
לשם העלאתו לבית המשתמש לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח אדם נוסף.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל )אספקה אקס טריטוריאלית(,
מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט בעמוד
המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול המשתמש.
18 .חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בעמוד המוצר כוללים רק
את חישובם של ימי עסקים )ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג(
ממועד השלמת המועד הקובע כהגדרתו לעיל.
19 .איסוף עצמי – המשתמש רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממקום עסקה
של מפעילת האתר, כמפורט בעמוד המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי
במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לבירור האמור, למפעילת האתר.
20 .איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. המשתמש שלא
יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, מפעילת האתר תהא רשאית לקבוע בכל עת כי הדבר
ייחשב כהודעת המשתמש בדבר ביטול העסקה, מפעילת האתר תהא רשאית לגבות
מהמשתמש דמי ביטול כמפורט בסעיף __ לתקנון זה.
21 .במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור המשתמש )מוצר בהזמנה אישית כגון
מוצרי דפוס( ו/או המדובר בשירות אישי שאמור להינתן למשתמש, בחלוף 14 ימי עסקים
תקנון אתר רותם קדוש אימון רגשי אינטגרטיבי
עמוד 3 מתוך 9
מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו מפעילת האתר ו/או הספק )לפי העניין( רשאים להשמיד
את המוצר ו/או לבטל את השירות ו/או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתם הבלעדי.
22 .אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם
רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות )כגון הצגת תעודת זהות( לגבי
המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו
של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר ו/או שימוש כאמור
באמצעים טכנולוגיים שונים לשם אימות פרטי המשתמש.
23 .עיכוב ואיחור באספקה. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתמש
בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהמשתמש נתן הודעה בדבר עיכוב
בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי המשתמש
בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה
הקבוע בעמוד המכירה. במידה שהמשתמש לא יידע את מפעילת האתר בדבר העיכוב
בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בעמוד המכירה של אותו
מוצר, ייחשב המשתמש כמי שקיבל את המוצר. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה,
תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר
ו/או אספקתו באיחור.
24 .למיטב ידיעת מפעילת האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו
מהמלאי מוסרים מהאתר עם היוודע כי המלאי אזל. יחד עם זאת, מובהר כי מפעילת
האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את
המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.
הפרות וסעדים
23 .מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר )לרבות אצל צדדים שלישיים מטעם
מפעילת האתר(, מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות ]נוסח חדש[,
תשל"א-1971 ,ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. מפעילת האתר תהיה רשאית,
אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר
להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו.
24 .במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת,
מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן
סביר ממועד קבלת הודעה.
25 .אין להעתיק את תכני האתר. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 6 לעיל בין היתר, ומבלי לגרוע
מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת
לרבות באמצעות הקצאת ו/או יצירת ו/או שימוש בקישורים בתכנים המופיעים באתר
אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
26 .אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות
ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור
מראש ובכתב ממפעילת האתר ו/או מבעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית
להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים,
לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, וזאת על פי
שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים
המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
27 .מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי – במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, או צדדים
שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד
האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר )להלן: "הצד האחראי"( המצויים בידיה
)לרבות כתובת IP )וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד
הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות
בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או
מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור
לעיל כנגד מפעילת האתר, כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.
תקנון אתר רותם קדוש אימון רגשי אינטגרטיבי
עמוד 4 מתוך 9
28 .מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש, וכן לגבי כל מוצר או שירות שנמכר ו/או
מוצג באתר, יחולו ההוראות הבאות:
1.28המשתמש מחויב למילוי כל הפרטים הנוגעים אליו באופן נכון ומדויק. מבלי לגרוע
מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
2.28מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל
האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמש אשר יפר הוראות כל דין ו/או
הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר
כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל
רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות
העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
3.28 מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק
ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי
שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
4.28 אין לראות בהצגת תכנים באתר או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום
חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר ביחס
לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך
עליהם.
5.28 ככלל, מפעילת האתר רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי. מפעילת
האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל
שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמש, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.
29 .מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש לבצע הזמנה באמצעות
האתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים
רשימה ממצה:
1.29מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
2.29מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
3.29 מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים
ו/או פרטים אשר עלולים להטעות;
4.29 מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי
מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;
5.29 בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר ו/או השירות או השירות לצד ג' ו/או
לסחור בו.
6.29 במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר
המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
30 .הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר
אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח ו/או בפרטים שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.
תקנון אתר רותם קדוש אימון רגשי אינטגרטיבי
עמוד 5 מתוך 9
סוגי המוצרים
39 .האתר מציע מוצרים למכירה לשימוש אישי בלבד, וכן קורסים, סדנאות, הדרכות ו/או
טיפולים במפגשים פרונטליים ו/או באמצעים אלקטרוניים )להלן: "השירותים"( ו/או
שילוב של מוצרים יחד עם שירות.
40 .רכישת מוצר ו/או שירות כפופים לתנאים הכלולים בעמוד המכירה ובשוברים שתנפיק
מפעילת האתר לשם קבלת השירות ו/או המוצר )להלן: "השוברים"(.
41 .מפעילת האתר רשאית, בכל עת, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת של השוברים.
לאחר השלמת ההזמנה ופירעון התשלום, מפעילת האתר תשלח את השובר אל כתובת
הדוא"ל שנמסרה על ידי המשתמש במועד ההזמנה.
42 .לצורך מימוש השובר, המשתמש ידפיס את השובר ויציגו בפני מפעילת האתר ו/או מי
מטעמה. למען הסר ספק, בגין כל רכישה של שובר בודד המשתמש יהא רשאי להדפיס
שובר אחד בלבד ולשימוש חד פעמי בלבד. אלא אם נאמר אחרת במפורש בשובר, לא ניתן
לנצל חלקי שובר ו/או לקבל זיכוי חלקי בגינו.
43 .לכל שובר תיקבע תקופת מימוש במסגרתה יוכל המשתמש לממש את השובר )להלן:
"תקופת המימוש"(. באחריות המשתמש לממש את השובר לכל המאוחר עד לתום
תקופת המימוש. לאחר תום תקופת המימוש לא יהא לשובר כל תוקף והוא יתבטל מאליו
ללא צורך בהודעה כלשהי.
44 .במקרים בהם לא נעשה שימוש בשובר עד למועד פקיעתו, הסכום ששולם עבור רכישת
השובר )להלן: "תמורת השובר"( לא תושב ולא תזוכה ויראו את המשתמש כאילו עשה בו
שימוש מלא.
ביטול הזמנה בטרם קבלת המוצר/שירות
48 .המשתמש רשאי לבטל הזמנה ו/או עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א –
1981( להלן: "חוק הגנת הצרכן"(.
49 .מועדים למתן הודעת ביטול – למען הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת
רכש מרחוק. מובהר למען הסר כל ספק כי התנאים הקובעים הם אלו המפורטים בחוק
הגנת הצרכן והתקנות הרלוונטיות כפי שיעודכנו מעת לעת.
1.49 ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר ובלבד
שלא נעשה בו שימוש ולא נפתחה אריזתו כמפורט להלן;
2.49 ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת
מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג)ב( לחוק הגנת הצרכן, לפי
המאוחר מביניהם וכל עוד לא הוחל בקבלת השירות בצורה ו/או אופן כל שהוא.
50 .עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי המשתמש. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן
יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג)ד( לחוק הגנת הצרכן:
1.50 טובין פסידים;
2.50" מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
3.50 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה )כגון מוצרי דפוס(
4.50 טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם
תקנון אתר רותם קדוש אימון רגשי אינטגרטיבי
עמוד 6 מתוך 9
המקורית.
5.50 שירות אשר במעמד הרכישה הוצגו התנאים למימושו, והמשתמש אישר את
התנאים המדוברים )המדובר בשירותים כגון השכרת קליניקה, טיפולים מכוונים,
סדנאות, הדרכות וכיו"ב(. באחריות המשתמש לוודא כי המוצר מתאים לצרכיו
טרם ביצוע הרכישה.
51 .דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של
ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של %5 ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪
לפי הנמוך מביניהם.
52 .ביטול הזמנה – ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד,
באמצעות שליחת הודעה לדוא"ל com.gmail@rotemb2311 או באמצעות שימוש
בקישור "ביטול עסקה" המופיע בתחתית האתר.
53 .השבת התמורה לאחר ביטול כדין- לאחר קבלת אישור מפעילת האתר, התמורה תושב
למשתמש עד 14 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול כאמור לעיל באותה הדרך בה
בוצע התשלום ולאותו אמצעי תשלום. באחריות המשתמש לוודא כי אמצעי התשלום בו
בוצעה ההזמנה עודנו בתוקף.
היעדר אחריות והגבלת אחריות
54 .היעדר אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר – מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא )IS AS .)לא תהיה
למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין
תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
55 .פעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר,
לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל במוצר ו/או השירות הרלוונטיים.
56 .מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה
ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
57 .אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת
על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת
הצרכן.
58 .העדר אחריות למוצרים – מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות
והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם,
תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין בגין האמור. מובהר, כי
האחריות על המוצרים חלה באופן בלעדי על הספקים למעט במוצרים בהם מצוין אחרת
בעמוד המוצר.
59 .העדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים – מפעילת האתר לא תהא אחראית
לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן
להגיע דרך אותה קישורית.
60 .העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים – מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות
פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא
יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות
בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות
ו/או שיבושים בשרתים, ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת
הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע
מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה
טכנית המונעת מהמשתמש להזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע
פעולה כלשהי באמצעות האתר.
תקנון אתר רותם קדוש אימון רגשי אינטגרטיבי
עמוד 7 מתוך 9
61 .העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות
בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמש באתר.
62 .ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של
הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא
תהיינה למשתמש טענות ו/או עילות כספיות נוספות כנגד מפעילת האתר.
63 .העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה
בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, מחיר שאינו
הגיוני, זמני אספקה שגויים וכיו"ב, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים
באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן,
לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
64 .העדר אחריות לנזקים ישירים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל, מפעילת האתר לא תהייה אחראית לנזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו
למשתמש, כתוצאה משימוש באתר ו/או במוצרים, ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או
מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו למשתמש או למי מטעמו )לרבות
לצד שלישי( מכל סיבה שהיא.
65 .מוצרים ושירותים באחריות מפעילת האתר. במקרים בהם צוין במפורש בעמוד המכירה
כי מפעילת האתר הינה גם ספקית המוצרים, יחולו על מפעילת האתר החובות
המתחייבות והחלות באופן רגיל לפי העניין.
מדיניות הפרטיות
68 .מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.
69 .מדיניות פרטיות – מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא
הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי
להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים
למידע לצורך מתן השירות.
70 .מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או
בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים
ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך
גלישה וביצוע פעולות באתר.
71 .מידע. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של
מפעילת האתר, לרבות במאגר מידע רשום.
72 .מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר למפעילת האתר לאגור
מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות
המוחזקות על ידי מפעילת האתר )חברות בנות( ו/או מחזיקות במפעילת האתר )חברה
אם( ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים )חברות אחיות( ו/או כל חברה הקשורה עם
מפעילת האתר בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים )להלן: "צדדים
קשורים"(.
73 .הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או
מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או
לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג
בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת
האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים
קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או
הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
74 .בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת
התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל
הודעת פרסומת שתשלח אליך מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה,
ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
75 .בקשת הסרה או עיון במידע לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981:
תקנון אתר רותם קדוש אימון רגשי אינטגרטיבי
עמוד 8 מתוך 9
1.74 המשתמש רשאי לבקש לעיין בפרטיו המוחזקים על ידי מפעילת האתר במאגר
המידע שלה.
2.74המשתמש רשאי להגיש בקשה לתיקון המידע ו/או למחיקתו ממאגר המידע.
3.74 מפעילת האתר רשאית לתקן את המידע או למחוק אותו. מובהר כי במקרה של
מחיקה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה
ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר לרבות הזמנות.
76 .יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו
לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה
בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה
האישית.
77 .הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת
האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין
היתר לצורך הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
78 .העברת מידע ללא פרטים מזהים. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים
שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך
בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת
בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת(, בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר
והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית
או יזהו אותך, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.
79 .איסוף נתונים באמצעות Analytics Google .מפעילת האתר עושה שימוע ב Google
Analytics ו/או שירותים דומים לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים
המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Analytics Google אוסף בין היתר מידע
אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה
לאתר וכיוצב'.
80 .שימוש בעוגיות )cookies .)מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי
טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב /ההתקן הנייד של המשתמש,
לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך
האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו
במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
81 .מילוי משובים והודעות מערכת. מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה
הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש
המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, הספק, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו
ולדרגם בהתאם )להלן: "המשובים"(. ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן
אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי
המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות
או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.
82 .איסוף נתונים אודות מיקום בזמן שימוש באפליקציה סלולרית. מפעילת האתר רשאית
לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש. המשתמש מאשר למפעילת האתר לאסוף
את נתוני המיקום שלו ולעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות תקנון זה
ומדיניות הפרטיות לרבות העברתו לצדדים קשורים. ניתן לכבות את פונקציית המיקום
במכשיר הסלולרי ובכך למנוע ממפעילת האתר לאסוף את המידע כאמור בסעיף זה.
83 .שינויים במדיניות הפרטית. מפעילת האתר רשאית לעדכן מעת לעת את מדיניות
הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
תקנון אתר רותם קדוש אימון רגשי אינטגרטיבי
עמוד 9 מתוך 9
הדין החל ושונות
83 .פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם
לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי
המחוז של בתי המשפט במחוז מרכז בלבד.
84 .מובהר בזאת כי השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל
האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי
העניין ולהיפך.

דילוג לתוכן